Tribal Myths of
LAOJOK-JANGGARAH
(Southeast Asia Tribe)
Model : Mayday Ammarit  /  Artist : Teerayut Ninmon  /  Photographer : David Ryo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"ลาวจก-จังกราช"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชาติพันธุ์เก่าแก่ในสายวัฒนธรรมตระกูลภาษา "มอญ-ขแมร์" ที่ถูกเรียกขานว่า "ลัวะ" "ลวะ" "ละว้า" ซึ่งเป็นคำเรียกขานชนพื้นเมืองโบราณกลุ่มหนึ่ง ที่ตั้งรกรากปักฐานบนดินแดนที่ราบสูงเทือกเขาถนนธงชัย ต่อเนื่องถึงเทือกเขาแดนลาว การที่ถูกมองว่าเป็น "อนารยชน" นั้น อาจจะเป็นการตั้งมุมมองแบบคนพื้นราบ ซึ่งแท้จริงแล้ว กลุ่มชนดังกล่าวนี้ เป็นผู้ที่มีความเป็นมาที่แสนยาวนาน และมีบทบาทอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ในการปกครองบริเวณที่เป็นเทือกเขาและราบลุ่มแม่น้ำในแว่นแคว้นที่เป็นที่ตั้งแห่ง "โยนกนครนาค" แห่งนี้ 

การเป็นผู้นับถือผี การบูชาบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น ก่อให้เกิดคติความคิดของการบ่งชี้ที่มาของการสืบสายตระกูลมาจากผีฟ้าหลวงหรือแถนฟ้าผู้อยู่บนฟ้าเมืองบน ซึ่งจุติลงมาสู่พื้นราบเพื่อการสืบวงศาแห่งต้นตระกูลเผ่าไทในนามว่า "ลวะจังกราช-ปู่เจ้าลาวจก" กลายเป็นมหาอมตะตำนาน เล่าขานสืบต่อกันมาอยู่ มิรู้คลาย

You may also like

Back to Top